01 de juny 2006

text grup afectats

AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA AJUNTAMENT DE BARCELONA
Davant aquest Ajuntament compareixen i, com millor en dret procedeixi, DIUEN: (aquí van els noms i els DNI dels 24 primer integrants del grup d’afectats) PRIMER.- Els signants són tots ells veïns del barri del Raval d’aquesta ciutat. SEGON.- Que a l’empara del que es disposa en els arts. 31 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú així com en l’article 68.3 de la Carta Municipal de Barcelona, els signants, en la seva condició d’afectats pel pla urbanístic que l’Ajuntament de Barcelona, Focivesa i la Regidoria del Districte pretenen portar a terme en el solar de las antigues piscines Folch i Torres, SOL·LICITEN se’ls notifiqui, en la forma que preveu la llei, l’aprovació inicial de qualsevol Pla Especial que afecti al Peri del Raval. En la nostra condició de grup d’afectats, així mateix SOL·LICITEM poder participar en la Comissió de Seguiment de l’Execució de tots els plans urbanístics que afecten a aquest barri. TERCER.- Que en virtut del que s’estableix en l’art. 32 de la LPA 30/1992, de 26 de novembre designem com a representant a efectes de citacions i notificacions a xxxxxxxx. QUART.- Que havent-se iniciat els treballs per a la modificació del PGM per a la incorporació al sistema d’habitatge dotacional del sòl situat al carrer Reina Amàlia, nº 31-33 i carrer Lleialtat 1-9, respecte a aquesta concreta actuació urbanística passem a realitzar les següents AL·LEGACIONS: 1.- Massificació i greu impacte ambiental i visual: Construir un edifici entre vuit i onze plantes, quan les finques dels voltants tenen una alçada entre cinc i sis plantes, és un greu atac visual, ambiental i social sobre la zona. La construcció d’edificis de fins a 11 plantes suposa un greu impacte negatiu en les condicions de vida dels habitants del carrer Lleialtat i Carretes, així com dels de l’Hort de la Bomba (on la construcció dels pisos de venda tancarà la ventilació del pati interior). Aquest impacte serà més greu per a la gent que viu en les plantes inferiors d’aquests carrers, ja que l’actuació prevista convertiria aquests pisos en forats foscos i humits que crearien autèntiques condicions d’insalubritat. Resulta absurd –o almenys molt estrany– que l'Ajuntament plantegi un projecte de massificació a un dels barris més densificats de la ciutat; en un barri on la majoria dels edificis són molt alts i amb patis d’illa bastant estrets (molt més estrets que els límits que vol introduir el PERI); en un barri que, per tant, té deficiències de llum natural i de ventilació; i en un barri on no resten reserves de sòl considerable per reduir el dèficits d’equipaments i zona verda. A més, resulta inadmissible que l'Ajuntament augmenti l'edificabilitat d'habitatges permesa en el PERI construint habitatges qualificats com equipament, mentre que en altres solars on podia haver construït pisos tutelats no ho va fer. En l'altre costat de la balança, tampoc els avis i les àvies que haurien de viure en el bloc d’onze plantes sortirien beneficiats pel projecte. A part de la violència estructural inherent a un projecte de gran envergadura (massificació i aïllament, guetització en una mena de residència geriàtrica...) cal destacar la falta de llum i l'elevat grau d’humitat que haurien de suportar la gent a qui toqui residir en les plantes inferiors orientades al pati interior (cara nord-est).
Per altra banda, la substitució d’un equipament de barri de tres plantes (les antigues piscines) per un edifici d’habitatges d'onze, farà que molta gent de l’entorn, afectada de forma directa o indirecta per aquest empitjorament real de les condicions de vida en el barri, intenti marxar-ne. D’aquesta forma augmentarà una tendència que, si bé existeix des de fa uns quants anys, s’ha accelerat en gran manera des de l’enderrocament de les piscines i la degradació que aquest fet ha comportat (des de l’enderrocament de les piscines s’han fet dues recollides de signatures de veïns –amb més de mil signatures que van ser lliurades l’Ajuntament- reclamant l’arranjament dels carrers, la millora del sistema de recollida d’escombraries i la construcció d’equipaments de barri amb un equipament esportiu inclòs). Tal com s'ha vist en aquests anys, aquests pisos amb poca llum i ventilació no es quedaran buits sinó que seran habitats per persones que no trobin altre lloc on viure, és a dir, per immigrants nouvinguts. En la immensa majoria dels casos no es tracta de famílies sinó de barons joves que davant els elevats preus dels habitatges i els baixos sous que cobren es veuen obligats a viure amuntegats en espais minúsculs. És a dir, també en aquest aspecte –i encara que de forma “involuntària”– aquest projecte de l'Ajuntament provocarà una massificació addicional en la zona amb tots els efectes negatius que aquest fet comporta, en comptes d'apostar per una actuació que contraresti aquestes tendències, al mateix temps que permeti una integració de la població immigrada. En aquest context, el projecte actual entra en plena contradicció amb els postulats formulats en el Pla d’Actuació del Districte, que proposa fer una “actuació en el solar de les antigues piscines Folch i Torres que ajudi a dinamitzar la zona”. No sembla exagerat afirmar que el projecte previst ajudarà a “dinamitar” la zona. 2.- Privatització del solar: La construcció d’uns 30 habitatges de compra en la part del solar (qualificada de 12b-hs) significa una intolerable privatització de sòl públic, tan escàs en aquest barri. A més, no contribuirà a pal·liar el greu problema d’habitatge que pateix el barri, atès que el tipus de pisos de protecció oficial de compra previst (destinat a persones que guanyin entre el 3,5 i 5,5 vegades el salari interprofessional mínim) es ven a uns preus una miqueta més baixos que els preus actuals del mercat, el que els fa inassequibles per a la majoria dels habitants del Raval. Per altra banda, aquest és un barri que per la seva pròpia estructura social, i pel fet que cada vegada més pisos de lloguer són devorats pel mercat immobiliari o sacrificats per a la construcció d'hotels, té una gran demanda d’habitatges de lloguer assequibles. Entre els principals afectats per la manca d’habitatges assequibles figuren els joves del barri que volen emancipar-se i no tenen prou diners per comprar un habitatge (tampoc de protecció oficial) ni per pagar els lloguers a preu de mercat. Cal un gran parc d’habitatge de lloguer social de propietat pública que permeti als veïns poder quedar-se el barri. En definitiva, no es pot admetre que el Patronat Municipal d'Habitatge faci un negoci amb un solar que abans albergava un gran equipament de barri. A més, el projecte implica altres fets negatius per a l’entorn. En primer lloc, la construcció d’un pàrquing en un barri que ja disposa de nombrosos garatges privats els quals, des de la inauguració de l'Àrea Verda han anat perdent clients. La construcció d'un pàrquing (de 90 places) – que, segons afirmacions no demostrades de la regidoria, prescriu la llei per les construccions noves - provocarà un augment molt considerable de tràfic rodat en un carrer que en l’actualitat té un accés molt restringit per a cotxes, amb l’agreujant que aquest carrer passa per davant d’una plaça que sempre està plena de nens i adolescents. En segon lloc implica la creació d’un passadís estret. Els habitants del barri tenim moltes experiències de què passa amb aquest tipus de passadissos, és a dir, en el millor dels casos es convertirà en un espai reixat i mort com el de l’Hort de la Bomba. 3.- Mancança d’espais per a equipaments de barri: La major part del solar està qualificat d’equipament (7a). La incorporació al sistema d’habitatge dotacional del sòl situat al carrer Reina Amàlia, 31-33 vulnera el disposat a l’art. 58, 1, g, de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, del 26 de juliol) ja que, tal com estableix aquest article, es podrà substituir total o parcialment l’equipament públic per habitatge dotacional “... sempre que s’acrediti que no és precís destinar-los a equipaments públics”. Doncs bé, en el
supòsit present no s’acompleix l’esmentada condició atès que al barri del Raval s’han construït molts equipaments metropolitans (i encara n’hi ha més, que es troben en fase de projecte), però molt pocs de barri. A més, fins i tot s’han eliminat dos autèntics equipaments de barri, com les Piscines Folch i Torres i el Mercat del Carme. Hi ha dèficits de tot tipus d’equipaments: pistes esportives, sales de reunions, espais per a joves, espais per a activitats veïnals, ludoteques, biblioteques, llars d’infants... No n’hi ha prou d’oferir els baixos de l’edificació nova que, a més, ja estan en bona part compromesos pel trasllat del Casal d'Avis Dr. Trueta (un Casal d’Avis de construcció moderna, ben dotat i que es troba en ple funcionament, amb l’única mancança de no disposar d’una gran sala d’actes). 4.- Simulació d’un procés de participació ciutadana: Un veritable procés participatiu entre tots els veïns de la zona hauria d’incloure: una fase d’informació i anunci públic sobre els fets, possibilitats i condicionaments respecte al solar; una fase de consulta sobre les necessitats; una fase de debat obert sobre les diferents propostes, i finalment el màxim respecte a la decisió que s'ha pres en el procés. L'Ajuntament no ha complert cap d’aquests requisits. Les poques reunions celebrades amb un grup molt reduït d’entitats estaven viciades des del principi per una actitud poc honesta per part de l'Ajuntament, que plantejava un debat obert sobre un projecte del qual ja s’havia decidit la part essencial. L'Ajuntament està obligat per llei a millorar les condicions de vida dels habitants de la ciutat que governa. Aquest projecte no compleix aquestes obligacions ni respecte als presumptes beneficiats ni de bon tros respecte als habitants actuals de la zona.
Per tot això plantegem les següents PROPOSTES ALTERNATIVES: 1. Edificació que no superi els límits que el PERI estableix per a habitatges. 2. Obertures grans al pati d’illa, inclusió de vegetació (hort) per aconseguir un edifici exemplar de les intencions de la reforma urbanística. 3. Construcció d’un o varis centres d’habitatges tutelats per a gent gran de mida normal (com a molt uns 60 apartaments, tal com es fa en la resta de la ciutat). 4. Programa d’assistència a domicili a tot el barri, en harmonia amb la nova Llei de dependència de la Generalitat. 5. Programa de rehabilitació d’edificis vinculant la concessió de subvencions a la garantia per a la gent gran de poder continuar al seu habitatge (amb un lloguer assequible). 6. Construcció de 60 habitatges de lloguer social a la part 12b del solar. 7. Pla d’habitatge específic per al barri, amb un programa per aconseguir un nombre considerable d’habitatges de lloguer de propietat pública que arribi als nivells estàndards d’Europa (20-30% del parc d’habitatge total). 8. Inici d’un procés d’estudi, consulta i debat amb el veïnat per determinar els equipaments que haurien d’anar a l’actual solar i màxim respecte a la decisió que s’ha pres en el procés. 9. Elaboració d’un Pla d’Equipaments per al barri del Raval. Com a mostra del suport veïnal a les nostres propostes, adjuntem al present escrit el MANIFEST “No al ‘mamotreto’ al solar de les piscines Folch i Torres”, signat – fins la data d’avui - per: Tretze comerços de l’entorn de les antigues piscines Folch i Torres Deu entitats de l’entorn de les antigues piscines Folch i Torres, a més de la FAVB i Arquitectes Sense Fronteres Més de cent veïns de l’entorn de les antigues piscines Folch i Torres. Per tot això, SOL·LICITEM a aquest Ajuntament, en la nostra condició d’afectats pel PERI del Raval que: 1r) Se’ns notifiqui l’aprovació inicial de qualsevol Pla especial que afecti al PERI del Raval. 2n) Es tingui per efectuada la designació de representant. 3r) S’emplaci a aquesta part en las Comissions de seguiment de l’execució de tots els plans urbanístics que afectin al barri del Raval. 4t) Es tinguin en compte les Al·legacions i Propostes alternatives realitzades per aquesta part en l’elaboració dels treballs de modificació puntual del PGM per a la incorporació al sistema d’habitatge dotacional dels sòls situats al carrer Reina Amàlia, núm. 31-33 i carrer Lleialtat, núm. 1-9, així com que aquestes propostes s’incorporin al Pla especial mitjançant la seva oportuna valoració i resolució amb anterioritat a l’aprovació provisional del Pla ex article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, Llei d’urbanisme. 5è) S’admetin els documents aportats en recolzament de las pretensions aquí exposades. A Barcelona, a 24 d’abril de dos mil sis.